ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਮਾਰਚ/ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ/ਫਰਵਰੀ 1978 ਤੱਕ

ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਮਾਰਚ/ਅਪ੍ਰੈਲ 1986
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਅਕਤੂਬਰ/ਨਵੰਬਰ/ਦਸੰਬਰ 1985
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਜੁਲਾਈ/ਸਤੰਬਰ 1985
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਮਈ/ਜੂਨ/ਜੁਲਾਈ 985
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਮਾਰਚ/ਅਪ੍ਰੈਲ 1985
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਜਨਵਰੀ/ਫਰਵਰੀ 1985
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਜੁਲਾਈ/ਅਗਸਤ 1984
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਮਈ/ਜੂਨ 1984
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਮਾਰਚ/ਅਪ੍ਰੈਲ 1984
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਜਨਵਰੀ/ਫਰਵਰੀ 1984
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਸਤੰਬਰ/ਦਸੰਬਰ 1983
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਜੁਲਾਈ/ਅਗਸਤ 1983
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਮਈ/ਜੂਨ 1983
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਮਾਰਚ/ਅਪ੍ਰੈਲ 1983
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਜਨਵਰੀ/ਫਰਵਰੀ 1983
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਜੁਲਾਈ/ਅਗਸਤ 1982
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਮਈ/ਜੂਨ 1982
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਮਾਰਚ/ਅਪ੍ਰੈਲ 1982
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਜਨਵਰੀ/ਫਰਵਰੀ1982
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਨਵੰਬਰ/ਦਸੰਬਰ 1981
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਜੁਲਾਈ/ਅਗਸਤ1981
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਮਈ/ਜੂਨ 1981
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਮਾਰਚ/ਅਪ੍ਰੈਲ 1981
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਜਨਵਰੀ/ਫਰਵਰੀ 1981
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਨਵੰਬਰ/ਦਸੰਬਰ 1980
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਸਤੰਬਰ/ਅਕਤੂਬਰ 1980
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਜੁਲਾਈ/ਅਗਸਤ 1980
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਮਈ/ਜੂਨ1980
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਮਾਰਚ/ਅਪ੍ਰੈਲ-1980
ਵਤਨੌਂ ਦੂਰ ਜਨਵਰੀ/ਫਰਵਰੀ-1980
ਵਤਨੌਂ ਦੂਰ ਨਵੰਬਰ/ਦਸੰਬਰ-1979
ਵਤਨੌਂ ਦੂਰ ਅਕਤੂਬਰ-1979
ਵਤਨੌਂ ਦੂਰ ਸਤੰਬਰ 1979
ਵਤਨੌਂ ਦੂਰ ਅਗਸਤ-1979
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ -ਜੁਲਾਈ 1979
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਮਈ/ਜੂਨ 1979
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਮਾਰਚ/ਅਪ੍ਰੈਲ 1979
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਜਨਵਰੀ/ਫਰਵਰੀ1979
ਵਤਨੌਂ ਦੂਰ ਅਕਤੂਬਰ-1978
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਸਤੰਬਰ 1978
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਜੁਲਾਈ/ਅਗਸਤ1978
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਜੂਨ 1978
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਮਈ 1978
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਅਪ੍ਰੈਲ 1978
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਮਾਰਚ 1978
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਜਨਵਰੀ/ਫਰਵਰੀ 1978

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.