ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਦਸੰਬਰ 1977 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 1973 ਤੱਕ

ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਦਸੰਬਰ 1977
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਨਵੰਬਰ1977
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਅਕਤੂਬਰ1977
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਸਤੰਬਰ1977
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਅਗਸਤ 1977
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਜੁਲਾਈ 1977
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਜੂਨ 1977
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਮਈ 1977
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਅਪ੍ਰੈਲ 1977
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਮਾਰਚ 1977
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਫਰਵਰੀ 1977
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਜਨਵਰੀ 1977
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਨਵੰਬਰ/ਦਸੰਬਰ1976
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਅਕਤੂਬਰ1976
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਅਗਸਤ/ਸਤੰਬਰ1976
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਜੁਲਾਈ 1976
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਜੂਨ 1976
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਮਈ 1976
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਅਪ੍ਰੈਲ 1976
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਫਰਵਰੀ/ਮਾਰਚ 1976
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਦਸੰਬਰ 1975, ਜਨਵਰੀ 1976
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਨਵੰਬਰ 1975
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਅਕਤੂਬਰ 1975
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਸਤੰਬਰ 1975
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਅਗਸਤ 1975
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਜੁਲਾਈ 1975
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਜੂਨ 1975
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਮਈ 1975
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਅਪ੍ਰੈਲ 1975
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਮਾਰਚ 1975
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਫਰਵਰੀ 1975
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਜਨਵਰੀ 1975
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਦਸੰਬਰ 1974
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਨਵੰਬਰ 1974
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਅਕਤੂਬਰ 1974
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਸਤੰਬਰ 1974
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਅਗਸਤ 1974
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਜੁਲਾਈ 1974
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਜੂਨ 1974
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਮਈ 1974
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਅਪ੍ਰੈਲ 1974
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਮਾਰਚ 1974
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਫਰਵਰੀ 1974
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਜਨਵਰੀ 1974
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਦਸੰਬਰ – 1973
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਨਵੰਬਰ 1973
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਅਕਤੂਬਰ 1973
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਸਤੰਬਰ 1973
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਅਗਸਤ – 1973
ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ – ਜੁਲਾਈ 1973

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.